Imbuhan
1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi :           
a] membentuk kata terbitan     
b] mengubah golongan kata   
c] mencipta perkataan baru. 

Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis:

1.     awalan [ di awal perkataan ]
2.   akhiran [ di akhir perkataan ]
3.   apitan [ di awal dan di akhir perkataan ]
4.   sisipan [ tersisip di trngah perkataan ]


Imbuhan Awalan Ber-
Awalan
catatan
contoh perkataan
ber-
wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah.
Berjalan, bercukur, berkaki
bel-
wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar
belajar
be-
wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘
bekerja, berumah, berada, beraja

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu
Erti
perkataan
mempunyai
berbadan berduit
memakai atau menggunakan
berseluar berbedak
mengerjakan atau mengusahakan
berkebun bersawah
menghasilakn / mengeluarkan
berbuah berasap
menyatakan kumpulan
bertiga berkelompok
kena
berhujan berembun
melakukan perbuatan pada diri sendiri
bersaandar bersembunyi
melakukan sesuatu antara dua pihak
bertumbuk berlaga
tabiat pekerjaan atau kebiasaan
bertanak nasi berkirim surat
mengucapkan
berdoa berikrar
menunjukkan sesuatu sikap
berkeras berlembut
dalam keadaan
bersedih bergembira
menunjukkan ada sesuatu
berduri berbahaya
berlaku sebagai
berbomoh


Imbuhan Awalan ke-
Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan.
Lima
kelima [ kata bilangan tingkat ]
tiga
ketiga [ keta bilangan himpunan ]
tua
ketua [ kata nama ]
kasih
kekasih [ kata nama ]
hendak
kehendak [ kata nama ]

Beberapa erti awalan ke-
Perkataan
Erti
kedua-dua
kelima-lima
himpunan
kelapan
kesepuluh
urutan satu persatu
diketuai
dikehendaki
yang di- …..-kan   atau
di- ….. - I


Imbuhan Awalan se-
Erti
perkataan
seluruh
se-Malaysia
sedunia
senegara
sama
sejenis
sepadan
sebaya
satu
seribu
seratu
sekampit
sama-sama di …..
sekampung
serumah
sekelas
sama dengan
sepanjang
sebaik
seberat


Imbuhan Awalan ter-
1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaiyu :
            a] ter- adjektif
Awalan
contoh perkataan
keterangan
te-
teramai, terendam. Teroboh, terasuk
Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’
ter-
tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’

Erti
perkataan
keterangan
paling
tertinggi
terbaik
paling tinggi
paling baik
dapat di ….. atau keupayaan
terkayuh
terdaki
dapat dikayuh
dapat diaaki
tidak sengaja di- atau men-
tergelek
terguris
tidak sengaja digelek atau menggelek
tidak sengaja diguris atau menguris


Imbuhan Awalan men-
Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :
Awalan
perkataan
keterangan
me-
meyakinkan
menganga
menyanyi
menanti
melawat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w
men + keluh = mengeluh
men + surat  = menyurat
men + pilih   = memilih
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t
huruf k menjadi ng
huruf s akan menjadi ny
huruf p bertukar menjadi m
huruf t berubah menjadi n
mem-
membawa
membaling
apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan  huruf b dan f
men-
mancuba
mendarat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j
meng-
mengasah
mengikat
mengubat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h
menge-
mengecap
mengecap
mengebom
mengesah
Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.


Imbuhan Awalan pen-
Awalan
Perkataan
Keterengan
pe-
pewangi
penyanyi
pelajar
pemakai
penasihat
pemusnah
Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p
pem-
pemfitnah
pembohong
pembawa
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f
pen-
penjahit
pendengar
pencabar
pensyarah
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z
peng-
pengkhayal
pengedar
pengubah
pengikut
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh
penge-
pengecat
pengebom
pengetin
pengesah
Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.

Erti
Perkataan
Keterengan
alat / perkakas
pembakar
pengasah
penukul
penapis
-alat untuk membakar
orang yang membuat
penulis
pencipta
pentadbir
prang yang menulis
susuatu yang menyebabkan jadi …..
pengasih
pemanis
pendingin
sesuatu yang menyebabkan jadi dingin
Orang yang selalu atau suka …..
penidur
pemalas
perokok
orang yang suka tidur
Orang yang mempunyai sifat … .
pemalu
pemurah
pembengis
orang yang mempunyai sifat malu
milik sifat seseorang
pemuda
pembesar
oarang yang muda
orang yang besar tarafnya
Ukuran bagi waktu atau tempat
pemeluk
penanak
pelaung
seluas yang dapar dipeluk
Hasil atau kesan daripada sesuatu
penyakit
pendapat
kesan daripada sakit


Imbuhan Awalan per-
Awalan
Perkataan
Keterangan
pe-
pelakon
pekerja
pekedai
Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-
pel-
pelajar
Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’
per-
perburu
pertapa
pertendang
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b

Erti
Perkataan
Keterangan
Orang yang melakukan sesuatu
pelakon
pelajar
orang berlakon
Orang yang di …….
Pesalah
pesuruh
orang bersalah


Imbuhan Awalan memper-
Erti
Perkataan
Keterangan
menjadikan lebih
memperdalam
memperkaya
memperluas
menjadikan lebih dalam
Membahagi
memperempat
memperlapan
membahagikan kepada empat
Memperlakukan sebagai …… atau menggunakan sebagai …..
memperalat
memperisteri
memperhamba
menggunkan sebagai alat
melakukan memeperlakukan sebagai isteri


Imbuhan Akhiran -wan, -wati, -ita
erti
perkataan
keterangan
bergiat dalam sesuatu bidang
olahragawati
wartawan
sejarahwan
seseorang perempuan yang bergiat dalam bidang olahraga
seseorang yang bergiat dalam bidang penulisan
seseorang yang bergiat dalam bidang sejarah
orang yang ber…..
hartawan
dermawan
orang yang berharta
orang yang berderma
orang yang ahli dalam sesuatu hal
budayawan
negarawan
orang yang ahli dalam hal-hal budaya
orang yang ahli dalam hal-hal negara


Imbuhan Apitan me- …..- i
erti
perkataan
keterangan
mengalami sifat terhadap
meragui
mencintai
mengalami sifat ragu terhap
mengalami sifat cintai
melakukan berkali-kali
memukuli
menerajangi
memukul berkali-kali
menerajang berkali-kali
memiliki dan memberikan sifat
mengecapi
mengotori
memiliki dan memberikan sifat kecap kepada
memiliki dan memberikan sifat kotor kepada
melakukan perbuatan di ……
melalui
membatasi
melakukan perbuatan lalu di …
melakukan perbuatan batas di ……
memperlakukan dengan sifat
membersihi
mengasari
memperlakukan dengan sifat bersih
memperlakukan dengan sifat kasar
menjadi
mengepali
membanjiri
menjadi kepala
menjadi banjir
memberikan kepada
menasihati
menghadiahi
memberikan nasihat kepada
memberikan hadiah kepada


Imbuhan Apitan Men- …..-kan

erti

perkataan

keterangan
membawa
melarikan
menerjunkan
membawa lari
membawa terjun
menyebabkan
mengakibatkan
memusnahkan
menyebabkan akibat
menyebabkan musnah
menyebabkan berlaku
menjalankan
menggunakan
menyebabkan berjalan
menyebabkan berguna
menyebabkan jadi
menakutkan
merapatkan
menyebabkan jadi takut
menyebabkan jadi rapat
menganggap
membetulkan
memudahkan
menganggap betul
menganggap mudah
menjadikan sebagai
menghampakan
mencalonkan
menjadikan sebagai hamba
menjadikan sebagai calon
memasukkan ke dalam
membotolkan
memenjarakan
memasukkan ke dalam botol
memasukkan ke dalam penjara
menggunakan sesuatu sebagai alat
dalam melakukan perbuatan
memukulkan [kayu]
memancungkan
menggunakan kayu untuk pukul
menggunakan pedang untuk memancung
melakukan perbuatan untuk seseorang
mengambilkan
menjelaskan
mengambil untuk seseorang
menjelas untuk seseorang
membawa ke……
meningkatkan
menaikkan
membawa ke tingkat
membawa naik


Imbuhan Apitan ke-…..an
erti

perkataan

keterangan
perihal
kepergian
kehadiran
perihal pergi
perihal hadir
sifat atau keadaan
kemuraman
kejahatan
sifat atau keadaan muram
sifat atau keadaan jalur
daerah atau tempat bertugas
kerajaan
kedutaan
daerah raja
tempat duta bertugas
hal tentang sesuatu
keagamaan
keilmuan
hal tentang agama
hal tentang ilmu
tampat duduk yang di …….  !
kedudukan
kediaman
tempat yang diduduki
tempat yang dialami
sesuatu / yang di ….. !
ketaatan
kemahuan
seseorang yang ditaatkan
sesuatu yang dimahukan
seperti / agak
kebiruan
kekuningan
sesuatu yang berwarna biru
sesuatu yang berwarna seakan-akan kuning
ditimpa
kehausan
kecurian
ditimpah rasa haus
ditimpa kecurian


Imbuhan Apitan Memper-…..- i

erti

perkataan
keterangan
berbuat akan/kepada/mempunyai
mempersetujui
mempelajari
bersetuju akan
belajar mengenai
menjadi…….kepada
mempertuan
memperdalangi
menjadi tuan kepada
menjadi dalang
menjadikan seseorang beroleh sesuatu
mempersenjatai
menjadikan seseorang beroleh senjata
menjadikan sesuatu/memperoleh semula
memperteguhi
mempereloki
menjadikan teguh semula
menjadikan elok semula


Imbuhan Apitan Memper-……-kan

kata dasar / kata akar

kata apitan memper-…..-kan
kaya
kenal
aku
memperkayakan
memperkenalkan
memperlakukan mempel-….-kan
mempe-…..-kan
bagai
mempelbagaikan
-
memperagakan


erti

perkataan

keterangan
Menyebabkan sesuatu dapat
ter-  atau  di……
mempersembahkan
( tarian )
memperlihatkan
( kecekapannya )
menyebabkan tarian disampaikan
menyebabkan kecekapannya dapat dilihat
Menjadikan sesuatu
atau seseorang ber-….
Mempergunakan
mempersuamikan
menjadikan berguna
menjadikan bersuami
Menjadikan sesuatu sebagai
sebab berbuat
memperdebatkan
( masalah barangan tempatan )
memperbualkan ( saham )
menjadikan masalah barangan tempatan
sebagai sebab untuk berdebat
menjadikan saham sebagai
sebab untuk berbual

1 comment: